ارسال پیام به مدیریت ردگزینه

موضوعات :

 • ارتباط
 • تخفیف
 • برنامه ریزی
 • مشاور
 • خدمات مشاور
 • تغییر مشاور
 • ضعف مشاور
 • شکایت از مشاور 
 • شکایت از مدیریت ردگزینه
 • تغییر طرح
 • ارتقای طرح 
 • شخصی سازی طرح

ارتباط با کادر ردگزینه

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%