دوره اختصاصی صعود

درباره این دوره

تیم مشاوره ردگزینه در این دوره خدمات خود را به شیوه ای نوین و متفاوت به شما ارائه می کند و این خدمات به شرح زیر است :

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%