دوره رایگان معجزه

  • مشاوره
  • پشتیبانی 
  • برنامه ریزی درسی
  • پاسخ به سوالات شما
  • هدف گذاری
  • تشکیل پرونده اختصاصی برای شما
  • آموزش مطالعه دروس
  • نکات تست زنی و خلاصه نویسی
( هزینه 100% رایگان )

ارتباط با کادر ردگزینه

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%