طرح اختصاصی مشاوره ردگزینه

  • مشاوره
  • پشتیبانی 
  • برنامه ریزی درسی
  • پاسخ به سوالات شما
  • هدف گذاری
  • تشکیل پرونده اختصاصی برای شما
  • آموزش مطالعه دروس
  • نکات تست زنی و خلاصه نویسی
( هزینه : 4 میلیون تومان )