همکاری با ما

مشاوره و برنامه ریزی

رد گزینه از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در زمینه کنکور و مشاوره دعوت به هنکاری می کند

پدیرش مشاور در ردگزینه

  • مطالعه شرایط و قوانین رد گزینه
  • آزمون پذیرش
  • مصاحبه

ارتباط با کادر ردگزینه

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%