وبینار های ردگزینه

زمان بندی :

شنبه )

ساعت 8 شب : وبینار رایگان ردگزینه

یکشنبه )

ساعت 8 شب : وبینار رایگان ردگزینه

دوشنبه )

ساعت 8 شب : وبینار رایگان ردگزینه

سه شنبه )

ساعت 8 شب : وبینار رایگان ردگزینه

چهارشنبه )

ساعت 8 شب : وبینار رایگان ردگزینه

پنجشنبه )

ساعت 8 شب : وبینار رایگان ردگزینه

ارتباط با کادر ردگزینه

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%