ردگزینه

مشاوره | پشتیبانی | تدریس موفقیت کنکور

پرسیدن سوال

هر سوالی از ما دارید بپرسید تا در اسرع وقت پاسخ آن را برای شما در کانال ردگزینه قرار دهیم

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%