به آزمون پذیرش مشاورین ردگزینه خوش آمدید - شرط شرکت در این آزمون پذیرش تمامی شرایط و قوانین ردگزینه است - در صورت تمایل به شرکت در آزمون روی ادامه کلیک کنید

ارتباط با کادر ردگزینه

تعامل و ارتباط دانش آموزان 96%
تعامل و ارتباط با خانواده ها 96%
رضایت دانش آموزان 90%
رضایت مشاورین و کادر ردگزینه 57%
شکایت ها و اعتراضات
شکایت ها 4%
پشتیبانی و پاسخگویی 83%